B2B velkoobchod

Košík

(0)
Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Všeobecné obchodní podmínky

                                                                                                                                                                                              VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY     
                                                                                                                                                                                                             obchodní společnosti  
 
                                                                                                                                                                                                                       SILVEGO s.r.o.   
                                                                                                                                                                                                                    IČO: 042 44 028  
                                                                                                                                                                               se sídlem Velké Svatoňovice č.p. 400, PSČ 542 35  
                                                                                                                 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  oddíl C, vložka č. 46899  
                                                                                                                                      pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese   
                                                                                                                                                                                                                    www. silvego.cz  
 
I.  
Úvodní ustanovení  
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností SILVEGO s.r.o., IČO: 042 44 028, se sídlem Velké Svatoňovice č.p. 400, PSČ 542 35, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.silvego.cz (dále jen „internetový obchod“).     
2. Prodávající a kupující mohou v kupní smlouvě upravit svá vzájemná práva a povinnosti odchylně od těchto VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.  

3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.  
4. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 
 
II.  
Uživatelský účet, objednávka zboží,  uzavření kupní smlouvy  
1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.  
2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a 
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.  
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.  
4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).  
5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  
6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:  
a) kupujícím včetně kontaktních údajů, zejména emailové adresy (v případě, že je kupující při objednávání zboží přihlášen pod svým uživatelským účtem, budou identifikační údaje kupujícího vyplněny automaticky),  
b) druhu a množství objednávaného zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),  
c) místo dodání, je-li odlišné od sídla nebo bydliště kupujícího,  
d) způsobu úhrady kupní ceny zboží,   
e) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a  
f) informace o nákladech spojených s dodáním zboží.  
7. Neúplnost či nepřesnost objednávky nemá za následek její neplatnost, vůči prodávajícímu je však účinná až jejím doplněním či opravením.  
8. Veškerá prezentace zboží uvedená v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.  
9. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů na balení a dodání zboží, které jsou uvedeny samostatně. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje možnost opravy zjevné chyby v informacích o zboží.   
10. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Náklady spojené s balením a dodáním zboží do jiného státu budou sjednány individuálně a budou připočteny k ceně zboží. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní internetového obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.  
11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.  
12. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či prostřednictvím elektronické pošty).  
13. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) kupujícímu. Přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo objednávku kupujícího odmítnout, a to zejména v případě dočasné nebo trvalé nedostupnosti zboží nebo v případě existence neuhrazeného splatného závazku kupujícího vůči prodávajícímu. O odmítnutí objednávky vyrozumí prodávající kupujícího shodným způsobem jako o přijetí objednávky.  14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  
 
III.  
Cena zboží a platební podmínky  
1. Cenu zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:  
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,  
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u FIO Banky, číslo účtu: 2500926300/2010 pro platby v Kč a (IBAN) CZ72 2010 0000 0024 0092 6303, SWIFT 
     FIOBCZPPXXX pro platby v EUR , dále jen „účet prodávajícího“),  
c) bezhotovostně platební kartou,  
d) bezhotovostně on-line převodem,  
e) bezhotovostně prostřednictvím platební brány.  
 
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.  
3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů popsaných v ustanovení odst. 4 věta druhá a odst. 6 tohoto článku upravujících povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží předem.  
4. V případě platby na dobírku nebo ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.  
5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvádět variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.   
6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 12 VOP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.  
7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.  
8. Na kupní cenu a jiné platby prováděné na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.   
9. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží přesahujícího 15 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.   
 
IV.  
Dodání zboží
1. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, odešle prodávající zboží kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V ostatních případech dodá prodávající zboží kupujícímu v dodací lhůtě uvedené u jednotlivého zboží nebo v dodací lhůtě, kterou prodávající kupujícímu na dotaz sdělí. V případě bezhotovostní platby je pro počátek běhu dodací lhůty rozhodující den, kdy kupující uhradil prodávajícímu kupní cenu zboží v plné výši.    
2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  
3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu okamžikem předání zboží prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího. V případě kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou (dále jen „spotřebitel“), je povinnost prodávajícího k odevzdání zboží kupujícímu splněna až okamžikem předání zboží kupujícímu.  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce nebo kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.   
6. Kupující zboží podle možností prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.   
7. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. To neplatí, je-li kupujícím podnikatel a uzavřená kupní smlouva se týká jeho podnikatelské činnosti.  
8. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době v důsledku porušení své povinnosti, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího upozorní e-mailem a poskytne mu dodatečnou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje zboží.  
9. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn pozastavit dodávku již objednaného zboží, a to až do okamžiku úplné úhrady všech závazků ze strany kupujícího.  
 
V.  
Odstoupení od kupní smlouvy    
A. Kupující – právnické osoby a podnikající fyzické osoby  
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy o prodeji zboží odstoupit v případech a za podmínek upravených v občanském zákoníku, zejména v ustanoveních §§ 2002, 2106 ad. občanského zákoníku.    
B. Kupující – spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) 
1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je kupující porušil.  
2. Nejedná-li se o případy uvedené v předchozím odstavci nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:
a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím nacházející se ve webovém rozhraní internetového obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat prodávajícímu také písemně na adresu provozovny prodávajícího (adresa pro doručování uvedená v čl. IX. VOP) nebo emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@silvego.cz. Pro urychlení vyřízení uplatněného práva na odstoupení od smlouvy je vhodné, aby spotřebitel v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, název a kód zboží, datum objednávky a datum převzetí zboží, číslo daňového dokladu, pokud byl vystaven, a bankovní spojení.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Aby se při vrácení zboží předešlo případnému poškození zboží během přepravy, je vhodné zboží vrátit v původním obalu. 
5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 2 tohoto písmene vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.  
6. Bylo-li se zbožím před jeho vrácením nakládáno jinak, než je nutné  k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, odpovídá spotřebitel za snížení hodnoty zboží a prodávající je oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.  
7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dárkem se rozumí i dárková krabička na šperk.
8. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.  
C. Vrácení nebo výměna nepoužitého a nepoškozeného zboží 
1. Nejeví-li zboží známky použití, opotřebení ani poškození a nejde-li o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (viz. písm. B. odst. 1 tohoto článku), je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo:
a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
  
2. Na práva a povinnosti účastníků při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce se přiměřeně použijí ustanovení obsažená v písm. B. tohoto článku.  
3. Na základě požadavku kupujícího a se souhlasem prodávajícího lze po odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto písmene vyměnit vrácené zboží za zboží stejného druhu a jiné velikosti nebo za zboží jiného druhu. Je-li kupní cena vráceného zboží vyšší než kupní cena zboží nově dodávaného, uhradí prodávající kupujícímu rozdíl postupem dle písm. B. odst. 5 tohoto článku. Je-li kupní cena vráceného zboží nižší než kupní cena zboží nově dodávaného, uhradí kupující tento rozdíl jedním ze způsobů uvedených v čl. III. VOP.  
 

VI.
Práva z vadného plnění  
A. Obecná ustanovení  
1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze.   
2. Kupující je povinen zboží prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží.   
3. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se vada projeví později. Prodávající odpovídá i za později vzniklou vadu, způsobil-li ji porušením své povinnosti.  
4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující rovněž nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou sám způsobil.  
5. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu takového zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Odpovědnost za vady se rovněž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo na vady způsobené nedodržením návodu k použití, poškozením zboží třetí osobou, vlivem vyšší moci nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  
6. Zjistí-li kupující vadu, je povinen oznámit prodávajícímu povahu takové vady bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo ji při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit měl. Neučiní-li tak kupující v této lhůtě, právo z odpovědnosti za vady zaniká.  
7. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, uplatňuje kupující práva z vadného plnění  u prodávajícího na adrese jeho provozovny , v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Trutnov, Komenského 821, PSČ 541 01, telefonicky na čísle +420 725 777 007  či elektronickou poštou na adrese obchod@silvego.cz.   
8. Kupující uplatní vadu zboží u prodávajícího (nebo osoby určené k opravě dle písm. B odst. 7 tohoto článku) písemně nebo e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího. V uplatnění vady uvede kupující zejména své kontaktní údaje, přesné označení zboží, přesný popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je rovněž povinen prokázat nákup zboží. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, kdy kupující žádal opravu vady a vada se ukáže být neopravitelná. Zboží musí být při přepravě k vyřízení reklamace zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží prodávajícímu (nebo osobě určené k opravě dle písm. B odst. 7 tohoto článku) hradí kupující. 
9. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí ustanoveními §§ 2106 a 2107 občanského zákoníku. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení kupní smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.  
10. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace emailem na adresu elektronické pošty kupujícího.  
11. V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.   
12. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.  
13. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců, s výjimkou zboží použitého. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vznikne-li kupujícímu právo ze záruky, uspokojí prodávající kupujícího nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění tím, že provede opravu věci nebo dodá kupujícímu novou věc bez vad.  
 
B. Práva z vadného plnění náležející spotřebiteli, podmínky reklamace zboží 
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).  
2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží:  
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jako i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,   
b) je vhodné k účelu, pro které je spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a  
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 
 
 
3. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:
a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
4. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí a v případě prodeje použitého zboží v době jednoho roku od převzetí.  
  
6. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění.  
7. Vadu lze vytknout prodávajícímu. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.  
8. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel  vadu sám způsobil.  
9.  Prodávající je povinen vydat spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Písemné potvrzení zašle prodávající, popř. jiná osoba určená prodávajícím, kupujícímu na jeho elektronickou adresu. 
10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.   
11. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
12. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.   
13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Nepřevezme-li spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží ve výši 10,- Kč za každý den uskladnění.   
14. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem,
b) se vada projeví opakovaně (v případě třetí reklamace pro stejnou vadu),
c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.
Je-li vada zboží nevýznamná, spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada zboží není nevýznamná. 
15. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal
 
 
VII.  
Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a 
ukládání cookies  
1. Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, poskytnuté prodávajícímu na základě kupní smlouvy, bude prodávající zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  
3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  
4. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může souhlas se zasíláním uvedených informací a obchodních sdělení odvolat, a to sdělením odeslaným emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího, popř. na adresu elektronické pošty prodávajícího, kterou prodávající kupujícímu za tím účelem sdělí. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání informací a obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  5. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním tzv. cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.  
 
VIII.  
Řešení sporů  
1. K projednání případných sporů vyplývajících z kupní smlouvy je dána pravomoc soudů České republiky. 
2. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs.   
3. Pro on-line řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).  
4. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  
5.  Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
IX.  
Závěrečná ujednání  
1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).  
2. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.  
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.  
4. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.  
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  
6. Smluvním stranám může být doručováno na jejich elektronickou adresu.  
7. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  
8. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího obchod@silvego.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.  
9. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Velké Svatoňovice č.p. 400, PSČ 542 35, adresa pro doručování Trutnov, Komenského 821, PSČ 541 01, adresa elektronické pošty obchod@silvego.cz, telefonní kontakt: +420 725 777 007. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.
                                                                                                                                                                    X. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 20.4.2023.  
 

 

 


zavřít

Přihlášení pomocí e-mailu

Zapomněli jste heslo?

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.